Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zapasy ropy wg DoE: 2,256 mln brk (omówienie danych)

konsensus:  -2,432 mln brk
poprzednio: -2,563 mln brk
API:  -4,15 mln brk

Zapasy w Cushing:  -245 tys. brk

konsensus: 952 tys. brk
poprzednio: 1,223 mln brk
API:  690 tys. brk

Zapasy benzyny:  -1,309 mln brk

konsensus:  1,033 mln brk
poprzednio: 0,497 mln brk
API: -1,96 mln brk

Zapasy destylatów: -2,42 mln brk

konsensus:  -1,070 mln brk
poprzednio: -0,762 mln brk
API:  -1,55 mln. brk

Dzisiejszy raport wypadł negatywnie dla rynku ropy - zamiast zakładanego przez konsensus spadku zapasów zobaczyliśmy ich wzrost i to o znacznie ponad 2 mln brk. Pozostałe składowe raportu wypadły mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, lub zmiany były mało znaczące. Nieco in plus zaskoczyły odczyty dotyczące produktów ropopochodnych - po ostatnich przyrostach dzisiejszy raport wskazał na spadki ich zapasów, jednakże są to drugorzędne kwestie dla cen ropy. Tymczasem poziom składowanych baryłek "czarnego złota" w amerykańskich magazynach oscyluje wciąż przy rekordowych poziomach - wysoki stan zapasów, nawet przy zapowiadanych cięciach produkcji ze strony OPEC, czy też Rosji, powinien skutecznie hamować ewentualne próby wzrostów cen.

link do pliku

Zapasy amerykańskiej ropy wciąż utrzymują się przy rekordowo wysokich poziomach. Źródło: Bloomberg, XTB 

Warto też zauważyć, że publikacja DoE po raz kolejny nie pokrywa się z raportem API, który wskazywał na spore spadki zapasów niemal we wszystkich badanych kategoriach - tydzień temu mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją Nie jest to pierwszy taki przypadek, jednakże najczęściej oba raporty są mniej więcej ze sobą zgodne, dlatego też efekt zaskoczenia jest stosunkowo duży, co wspiera spadki cen ropy.

link do pliku

Raport DoE po raz kolejny stoi w sprzeczności ze wskazaniami API. Bloomberg, XTB

Pomimo kolejnego wzrostu liczby aktywnych wież wiertniczych nieco spadła produkcja ropy w USA. Niemniej jednak spadek jest niewielki  w porównaniu z figurami za poprzedni tydzień (-10 tys. wobec +99 tys. poprzednio). Ponadto wraz z utrzymującym się wzrostem liczby aktywnych odwiertów należy się spodziewać dalszego rozrostu amerykańskiej podaży czarnego złota, co może zniechęcać OPEC do przestrzegania postanowień własnego porozumienia ws. ograniczenia produkcji. Oczywiście byłoby to negatywne dla cen tego surowca.

link do pliku

Rosnąca liczba odwiertów cały czas nakłada presję na odbicie amerykańskiej podaży. Źródło: Bloomberg, XTB 

Ceny WTI zareagowały negatywnie na raport spadając w kierunku poziomu 53 USD za baryłkę. Nadal mamy do czynienia z kanałem wzrostowym - dopiero jawne odejście od porozumienia zawartego pomiędzy OPEC i Rosją mogłoby doprowadzić do wybicia kanału.

link do pliku

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.