Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 18.09.17

00:00
Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny

Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny

Japonia

09:00
Inflacja PPI sierpień 1,4% r/r 1,2% r/r 1,1% r/r

Inflacja PPI

Czechy sierpień

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,1% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających i sprzedających na terenie Czech. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT, akcyzy, kosztów transportu.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

10:00
Bilans handlu zagranicznego lipiec 6,56 mld EUR 3,9 mld EUR 4,5 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego

Włochy lipiec

Aktualna: 6,56 mld EUR

Prognoza: 3,9 mld EUR

Poprzednia: 4,5 mld EUR

Bilans Handlu zagranicznego stanowi część raportu dotyczącego handlu zagranicznego Włoch. Obliczany jest jako różnica eksportu i importu.
11:00
Inflacja HICP sierpień 1,5% r/r 1,5% r/r 1,3% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro sierpień

Aktualna: 1,5% r/r

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,3% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP sierpień 0,2% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro sierpień

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,5% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP sierpień 0,3% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro sierpień

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,5% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP sierpień 1,3% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro sierpień

Aktualna: 1,3% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,3% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
14:00
Wynagrodzenie sierpień 6,6% r/r 5,7% r/r 4,9% r/r

Wynagrodzenie

Polska sierpień

Aktualna: 6,6% r/r

Prognoza: 5,7% r/r

Poprzednia: 4,9% r/r

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:00
Zatrudnienie sierpień 4,6% r/r 4,6% r/r 4,5% r/r

Zatrudnienie

Polska sierpień

Aktualna: 4,6% r/r

Prognoza: 4,6% r/r

Poprzednia: 4,5% r/r

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel).Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
16:00
Indeks rynku nieruchomości - NAHB wrzesień 64 67 68

Indeks rynku nieruchomości - NAHB

USA wrzesień

Aktualna: 64

Prognoza: 67

Poprzednia: 68

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: • bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, • oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, • zainteresowanie nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
16:30
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec 0,1% 0,5%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

Australia lipiec

Aktualna: 0,1%

Prognoza:

Poprzednia: 0,5%

22:00
Napływ kapitałów długoterminowych lipiec 1,3 mld USD 42,3 mld USD 34,4 mld USD

Napływ kapitałów długoterminowych

USA lipiec

Aktualna: 1,3 mld USD

Prognoza: 42,3 mld USD

Poprzednia: 34,4 mld USD

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

wtorek 19.09.17

03:30
Protokół z posiedzenia RBA wrzesień

Protokół z posiedzenia RBA

Australia wrzesień

03:30
Indeks cen nieruchomości II kw. 1,9% k/k 1,3% k/k 2,2% k/k

Indeks cen nieruchomości

Australia II kw.

Aktualna: 1,9% k/k

Prognoza: 1,3% k/k

Poprzednia: 2,2% k/k

Indeks cen nieruchomości to wskaźnik publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii). Indeks dostarcza informacji o zmianie cen nieruchomości z podziałem na osiem głównych miast Australii (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart, Darwin, Canberra). Powstaje na podstawie informacji zbieranych każdego miesiąca od losowo wybranej próby deweloperów oraz firm udzielających kredytów i hipotecznych. Prezentowane dane wyrażają wartość średniej ważonej dla ośmiu głównych miast Australii. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 32 dni po zakończeniu raportowanego kwartału.
09:00
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień 106,6 105,9

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Polska wrzesień

Aktualna: 106,6

Prognoza:

Poprzednia: 105,9

Wskaźńik dobrobytu odzwierciedla ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. Publikowany jest raz na miesiąc.
10:00
Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec 25,1 mld EUR 22,3 mld EUR 21,2 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a.

Strefa Euro lipiec

Aktualna: 25,1 mld EUR

Prognoza: 22,3 mld EUR

Poprzednia: 21,2 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a. to jeden z elementów szerokiego raportu o bilansie płatniczym, publikowanego przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny). Dostarcza on informacji o różnicach pomiędzy eksportem a importem Strefy Euro. Transakcje w bilansie płatniczym rejestrowane są na dwóch różnych kontach: na rachunku obrotów bieżących oraz rachunku obrotów kapitałowych. Zawierają m.in. informacje o saldzie wymiany towarów i usług, saldzie transferów finansowych, saldzie dochodów.Saldo rachunku bieżącego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks instytutu ZEW wrzesień 17 12,5 10

Indeks instytutu ZEW

Niemcy wrzesień

Aktualna: 17

Prognoza: 12,5

Poprzednia: 10

14:00
Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień 0,90% 0,90%

Decyzja ws. stóp procentowych

Węgry wrzesień

Aktualna:

Prognoza: 0,90%

Poprzednia: 0,90%

Decyzje w sprawie stóp procentowych podejmuje Rada monetarna, któr jest najwyższym organem decyzyjnym Narodowego Banku Węgier. Składa się z 7-9 członków nominowanych przez prezydenta Węgier na okres 6 lat, którzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu. Prezes NBW oraz wiceprezesi również są członkami Rady Monetarnej. Rada monetarna podejmuje decyzje raz w miesiącu.
14:00
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień 3% r/r 2,85% r/r 2,2% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Polska sierpień

Aktualna: 3% r/r

Prognoza: 2,85% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu. Nie wywołują one jednak równie dużych emocji jak inflacja konsumencka. Przede wszystkim dlatego, że wpływ na tą drugą inflację mają nie tylko ceny produkcji, ale również i ceny usług.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa sierpień 23,5% r/r 24% r/r 19,8% r/r

Produkcja budowlano-montażowa

Polska sierpień

Aktualna: 23,5% r/r

Prognoza: 24% r/r

Poprzednia: 19,8% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
14:00
Produkcja przemysłowa sierpień 8,8% r/r 6% r/r 6,2% r/r

Produkcja przemysłowa

Polska sierpień

Aktualna: 8,8% r/r

Prognoza: 6% r/r

Poprzednia: 6,2% r/r

Dane o produkcji przemysłowej, (inaczej: produkcji sprzedanej przemysłu), publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Na potrzeby zbudowania tego wskaźnika GUS bada firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja przemysłowa s.a. sierpień 8,1% r/r 6,7% r/r

Produkcja przemysłowa s.a.

Polska sierpień

Aktualna: 8,1% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 6,7% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inaczej: inflacja producencka lub inflacja PPI) to wskaźnik obrazujący zmiany cen w przemyśle, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu definiuje się jako kwoty pieniędzy, które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa s.a. sierpień 22,6% r/r 18% r/r

Produkcja budowlano-montażowa s.a.

Polska sierpień

Aktualna: 22,6% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 18% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Dane te są sezonowo wyrównane.
14:00
Sprzedaż detaliczna sierpień 7,6% r/r 7,15% r/r 7,1% r/r

Sprzedaż detaliczna

Polska sierpień

Aktualna: 7,6% r/r

Prognoza: 7,15% r/r

Poprzednia: 7,1% r/r

Sprzedaż detaliczna to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), definiowany jako sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Ceny importu sierpień 0,6% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m

Ceny importu

USA sierpień

Aktualna: 0,6% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Ceny importu to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistic, obrazujący ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Wskaźnik ten budowany jest w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA, ale wyprodukowanych zagranicą. Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Ceny importu bez ropy sierpień 0,3% m/m 0,0% m/m

Ceny importu bez ropy

USA sierpień

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,0% m/m

Ceny importu i eksportu to dwa wskaźniki publikowane przez Bureau of Labor Statistic obrazujące ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Indeksy te budowane są w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA ale wyprodukowanych zagranicą (import) oraz cen towarów sprzedanych poza USA a wyprodukowanych w kraju (eksport). Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik cen importu bez ropy umożliwia ocenę poziomu inflacji towarów w obrocie międzynarodowym z wyłączeniem ropy naftowej. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Pozwolenia na budowę domów sierpień 1300 tys. 1220 tys. 1223 tys.

Pozwolenia na budowę domów

USA sierpień

Aktualna: 1300 tys.

Prognoza: 1220 tys.

Poprzednia: 1223 tys.

Pozwolenia na budowę domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych). Obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie. Dane pochodzą z raportów składanych przez lokalne urzędy wydające pozwolenia na budowę domów. Około 9 tys. z 20 tys. takich urzędów w USA jest ankietowanych co miesiąc, pozostałe raz w roku. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Rozpoczęte budowy domów sierpień 1180 tys. 1175 tys. 1155 tys.

Rozpoczęte budowy domów

USA sierpień

Aktualna: 1180 tys.

Prognoza: 1175 tys.

Poprzednia: 1155 tys.

Rozpoczęte budowy domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Dane pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Saldo rachunku bieżącego II kw. -123,1 mld USD -115 mld USD -116,8 mld USD

Saldo rachunku bieżącego

USA II kw.

Aktualna: -123,1 mld USD

Prognoza: -115 mld USD

Poprzednia: -116,8 mld USD

Saldo rachunku bieżącego to część publikowanego raz na kwartał przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych) raportu dotyczącego różnic pomiędzy eksportem a importem USA. Na saldo rachunku bieżącego składają się m.in. saldo wymiany towarów i usług z zagranicą, saldo transferów finansowych, saldo usług oraz saldo dochodów. Raport ten nie zawiera danych z transakcji na aktywach i pasywach finansowych. Saldo rachunku bieżącego może być dodatnie lub ujemne co pozwala określić czy dany kraj jest raczej pożyczkodawcą czy pożyczkobiorcą w stosunku do reszty świata.Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 75 dni po zakończeniu kwartału.

środa 20.09.17

01:50
Import sierpień 15,2% r/r 11,8% r/r 16,3% r/r

Import

Japonia sierpień

Aktualna: 15,2% r/r

Prognoza: 11,8% r/r

Poprzednia: 16,3% r/r

Przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Przeciwieństwem importu jest eksport.
01:50
Bilans handlu zagranicznego sierpień 113,6 mld JPY 94 mld JPY 418,8 mld JPY

Bilans handlu zagranicznego

Japonia sierpień

Aktualna: 113,6 mld JPY

Prognoza: 94 mld JPY

Poprzednia: 418,8 mld JPY

Handel zagraniczny to szeroki raport publikowany przez Ministerstwo Finansów Japonii dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Powstaje w oparciu o deklaracje składane do urzędów celnych. Dane dotyczące handlu zagranicznego zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznego, który stanowi różnicę między eksportem, a importem, a także sam eksport oraz import. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jestok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.
01:50
Eksport sierpień 18,1% r/r 14,7% r/r 13,4% r/r

Eksport

Japonia sierpień

Aktualna: 18,1% r/r

Prognoza: 14,7% r/r

Poprzednia: 13,4% r/r

Wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Eksport stanowi jedną z ważniejszych składowych popytu na towary w danym państwie. Przeciwieństwem eksportu jest import.
08:00
Inflacja PPI sierpień 2,6% r/r 2,5% r/r 2,3% r/r

Inflacja PPI

Niemcy sierpień

Aktualna: 2,6% r/r

Prognoza: 2,5% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

09:00
Wynagrodzenia lipiec 13,1% r/r 14,4% r/r

Wynagrodzenia

Węgry lipiec

Aktualna: 13,1% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 14,4% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna sierpień 1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania sierpień

Aktualna: 1% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

10:30
Sprzedaż detaliczna sierpień 2,4% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania sierpień

Aktualna: 2,4% r/r

Prognoza: 1,1% r/r

Poprzednia: 1,3% r/r

13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -9,7% 9,9%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: -9,7%

Prognoza:

Poprzednia: 9,9%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
16:00
Sprzedaż domów na rynku wtórnym sierpień 5,35 mln 5,46 mln 5,44 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

USA sierpień

Aktualna: 5,35 mln

Prognoza: 5,46 mln

Poprzednia: 5,44 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym to publikowany przez National Association of Realtors (Narodowe Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości) raport o liczbie domów sprzedanych przez dotychczasowych użytkowników w USA w danym miesiącu. Opiera się na danych o zrealizowanych transakcjach sprzedaży domów jednorodzinnych, szeregowych, mieszkań i lokali spółdzielczych. Nie zawiera danych o sprzedaży nowych domów. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,1 mln brk -8,4 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: -2,1 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: -8,4 mln brk

16:30
Zmiana zapasów ropy tydzień 4,6 mln brk 2,8 mln brk 5,9 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: 4,6 mln brk

Prognoza: 2,8 mln brk

Poprzednia: 5,9 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
16:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -5,7 mln brk -3,2 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -5,7 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: -3,2 mln brk

20:00
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych wrzesień 1,00-1,25% 1,00-1,25% 1,00-1,25%

Decyzja FOMC ws. stóp procentowych

USA wrzesień

Aktualna: 1,00-1,25%

Prognoza: 1,00-1,25%

Poprzednia: 1,00-1,25%

FOMC czyli Federal Open Market Committee (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest ustalanie wysokości stóp procentowych. Komitet składa się z 12 członków, Rady Gubernatorów i zmieniających się co roku prezesów lokalnych Banków Rezerwy. Komitet obraduje 8 razy w roku i na swoich spotkaniach podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie stóp procentowych. Prezentowana stopa procentowa to amerykańska stopa podstawowa (Federal Fund Rate) czyli stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają pieniądze innym bankom.
20:00
Projekcje makroekonomiczne FOMC

Projekcje makroekonomiczne FOMC

USA

Projekcje makroekonomiczne Fed to publikowany cztery razy w roku przez Bank Rezerwy Federalnej dokument zawierający szczegółowe prognozy gospodarcze dla USA, w szczególności dotyczące PKB, stopy bezrobocia i inflacji. Horyzont czasowy projekcji makroekonomicznych obejmuje trzy lata. Projekcje makroekonomiczne Fed, począwszy od listopada 2007 roku ogłaszane są cztery razy w roku (wcześniej było to tylko dwa razy w roku). Terminy ich publikacji pokrywają się z terminami publikacji protokołów z posiedzeń FOMC. Każdego roku jest to luty i lipiec (co zbiega się z terminami składania przez Fed przed Kongresem półrocznych raportów dotyczących poltyki monetarnej) oraz w okolicach początku drugiego i czwartego kwartału.Bank Rezerwy Federalnej publikuje projekcje makroekonomiczne od1979 rokui jest pierwszym bankiem centralnym, który podjął się publikowania tego rodzaju prognoz gospodarczych.
20:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

USA

Regularne konferencje prasowe Szefa Fed, wprowadzone zostały w marcu 2011 roku, w celu zapewnenia lepszej komunikacji z rynkiem oraz zwiększenia przejrzystości prowadzonej przez Fed polityki monetarnej. Konferencje prasowe odbywają się cztery razy w roku, po posiedzeniach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

czwartek 21.09.17

00:45
PKB s.a. II kw. 0,8% k/k 0,8% k/k 0,5% k/k

PKB s.a.

Nowa Zelandia II kw.

Aktualna: 0,8% k/k

Prognoza: 0,8% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Nowej Zelandii publikuje Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii).Dane te są wyrównane sezonowo.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.
00:45
PKB s.a. II kw. 2,5% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r

PKB s.a.

Nowa Zelandia II kw.

Aktualna: 2,5% r/r

Prognoza: 2,5% r/r

Poprzednia: 2,5% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Nowej Zelandii publikuje Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii).Dane te są wyrównane sezonowo.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.
03:30
Biuletyn kwartalny RBA III kw.

Biuletyn kwartalny RBA

Australia III kw.

Biuletyn kwartalny RBA (Reserve Bank of Australia ) to publikowany raz na kwartał dokument Narodowego Banku Australii zawierający felietony i teksty przemówień z ostatnich trzech miesięcy. Publikowany jest każdego roku w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
05:15
Decyzja BoJ ws. stóp procentowych wrzesień -0,1% -0,1% -0,1%

Decyzja BoJ ws. stóp procentowych

Japonia wrzesień

Aktualna: -0,1%

Prognoza: -0,1%

Poprzednia: -0,1%

07:10
Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Australia

08:00
Bilans handlu zagranicznego sierpień 2,17 mld CHF 2,41 mld CHF 3,51 mld CHF

Bilans handlu zagranicznego

Szwajcaria sierpień

Aktualna: 2,17 mld CHF

Prognoza: 2,41 mld CHF

Poprzednia: 3,51 mld CHF

Raport o handlu zagranicznym publikowany jest przez Swiss Federal Customs Administration (Federalną Administrację Celną) i dostarcza informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Stanowi część bilansu płatniczego.Bilans handlu zagranicznego to różnica między eksportem, a importem Szwajcarii do wszystkich krajów. Raport zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 20 dni po zakończeniu miesiąca.
08:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ wrzesień

Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ

Japonia wrzesień

Na konferencji po posiedzeniu Banku Japonii prezes BoJ prezentuje decyzje podjęte na danym posiedzeniu, przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację gospodarczą w gospodarce, a także odpowiada na pytania związane z sytuacją ekonomiczną kraju.
09:30
Protokół z posiedzenia Riksbank wrzesień

Protokół z posiedzenia Riksbank

Szwecja wrzesień

10:00
Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień 0,50% 0,50% 0,50%

Decyzja ws. stóp procentowych

Norwegia wrzesień

Aktualna: 0,50%

Prognoza: 0,50%

Poprzednia: 0,50%

11:30
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Strefa Euro

14:00
Protokół z posiedzenia RPP wrzesień

Protokół z posiedzenia RPP

Polska wrzesień

O wysokości stóp procentowych w Polsce decyduje Rada Polityki Pieniężnej (RPP), jeden z organów Narodowego Banku Polskiego. W skład Rady wchodzi 10 osób: Prezes NBP, 3 członków powoływanych przez Sejm, 3 przez Senat i 3 przez Prezydenta. Członkowie Rady powoływani są na okres 6 lat, bez możliwości odwołania w trakcie kadencji. Zgodnie z założeniami Konstytucji RP RPP ustala założenia polityki pieniężnej w taki sposób, aby nie dopuścić do wzrostu inflacji ponad pożądany poziom. Do jej zadań należy także ustalanie wysokości stóp procentowych banku centralnego. Protokół z posiedzenia RPP (inaczej: opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniach decyzyjnych) publikowany jest ok. 4-7 tygodni po posiedzeniu.
14:00
Koniunktura gospodarcza wrzesień

Koniunktura gospodarcza

Polska wrzesień

Koniunktura gospodarcza to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny obejmujący informacje dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Badania koniunktury GUS przeprowadza w oparciu o pytania ankietowe adresowane do dyrektorów wyselekcjonowanych przedsiębiorstw reprezentujących konkretne branże. Horyzont czasowy pytań wynosi 3 miesiące. Poszczególne wskaźniki koniunktury powstają w formie sald różnic pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dnia raportowanego miesiąca.
14:30
Indeks Fed z Filadelfii wrzesień 23,8 17,2 18,9

Indeks Fed z Filadelfii

USA wrzesień

Aktualna: 23,8

Prognoza: 17,2

Poprzednia: 18,9

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie. Badanie przeprowadzane jest od maja 1968 roku. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 259 tys. 300 tys. 284 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 259 tys.

Prognoza: 300 tys.

Poprzednia: 284 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
15:00
Indeks cen nieruchomości - FHFA lipiec 0,2% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m

Indeks cen nieruchomości - FHFA

USA lipiec

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Indeks cen nieruchomości to publikowany przez FHFA (Federal Housing Finance Agency) szeroki raport informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych. Powstaje na podstawie danych dostarczanych przez Fannie Mae (FNMA, Federal National Mortgage Association) i Freddie Mac (FHLMC, Federal Home Loan Mortgage Corporation), instytucje udzielające poręczeń na kredyty hipoteczne i obejmuje obszar niemal całych Stanów Zjednoczonych. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce w czwartym kwartale 1995r., zaś począwszy od marca 2008 indeks publikowany jest co miesiąc, ok. 55 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:15
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

16:00
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień 0,4% 0,2% 0,3%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

USA sierpień

Aktualna: 0,4%

Prognoza: 0,2%

Poprzednia: 0,3%

Indeks wskaźników wyprzedzających to publikowany przez Conference Board wskaźnik kierunku zmian gospodarczych w nadchodzącym okresie. Indeks zbudowany jest z 10 składników: 1. średnia liczba godzin przepracowanych w sektorze wytwórczym, 2. średnia liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, 3. liczba zamówień na dobra konsumpcyjne i materiały, 4. szybkość dostaw towarów do dystrybutorów, 5. liczba nowych zamówień na dobra trwałe nie związane z obroną, 6. liczba nowych zezwoleń na budowę obiektów mieszkalnych, 7. wartość indeksu S\u0026P500, 8. agregat M2, 9. spread między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi, 10. nastroje konsumentów. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około 20 dnia raportowanego miesiąca.

piątek 22.09.17

08:45
PKB s.a. - fin. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k

PKB s.a. - fin.

Francja II kw.

Aktualna: 0,5% k/k

Prognoza: 0,5% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

09:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 56 55,5 55,8

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Francja wrzesień

Aktualna: 56

Prognoza: 55,5

Poprzednia: 55,8

09:00
Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 57,1 54,8 54,9

Indeks PMI dla usług - wst.

Francja wrzesień

Aktualna: 57,1

Prognoza: 54,8

Poprzednia: 54,9

09:15
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Strefa Euro

09:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 60,6 59 59,3

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Niemcy wrzesień

Aktualna: 60,6

Prognoza: 59

Poprzednia: 59,3

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Niemiec przygotowywany jest przez BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Niemczech. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 500 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
09:30
Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 55,6 53,8 53,5

Indeks PMI dla usług - wst.

Niemcy wrzesień

Aktualna: 55,6

Prognoza: 53,8

Poprzednia: 53,5

10:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 58,2 57,1 57,4

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Strefa Euro wrzesień

Aktualna: 58,2

Prognoza: 57,1

Poprzednia: 57,4

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 3 tys. firm produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego.PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:00
Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 55,6 54,7 54,7

Indeks PMI dla usług - wst.

Strefa Euro wrzesień

Aktualna: 55,6

Prognoza: 54,7

Poprzednia: 54,7

Indeks PMI dla usług (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 2 tys. firm usługowych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla usług publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 75-85% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:00
Stopa bezrobocia sierpień 7% 7% 7,1%

Stopa bezrobocia

Polska sierpień

Aktualna: 7%

Prognoza: 7%

Poprzednia: 7,1%

Stopa bezrobocia dla Polski publikowana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Oblicza się ją jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten, z uwagi na uwzględnienie jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, uważany jest za mało miarodajny. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:00
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

11:30
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

12:00
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA

13:15
Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Strefa Euro

14:30
Sprzedaż detaliczna lipiec 0,4% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna

Kanada lipiec

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Konstruowany jest w oparciu o informacje pochodzące zarówno z ankiet obowiązkowo wypełnianych przez przedstawicieli handlu detalicznego jak i ze źródeł administracyjnych. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI sierpień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m

Inflacja CPI

Kanada sierpień

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI sierpień 1,4% r/r 1,5% r/r 1,2% r/r

Inflacja CPI

Kanada sierpień

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,2% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:15
Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Strefa Euro

15:30
Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George)

Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George)

USA

15:45
Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 53 53 52,8

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

USA wrzesień

Aktualna: 53

Prognoza: 53

Poprzednia: 52,8

15:45
Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 55,1 55,9 56

Indeks PMI dla usług - wst.

USA wrzesień

Aktualna: 55,1

Prognoza: 55,9

Poprzednia: 56

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług w USA przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w USA. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 600 przedsiębiorstwach usługowych. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu.
19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 744 749

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna: 744

Prognoza:

Poprzednia: 749