Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 29.05.17

00:00
Dzień Pamięci - dzień wolny

Dzień Pamięci - dzień wolny

USA

00:00
Majowe Święto Bankowe - dzień wolny

Majowe Święto Bankowe - dzień wolny

Wlk. Brytania

00:00
Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny

Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny

Chiny

00:00
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)

Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)

Niemcy

09:00
Sprzedaż detaliczna kwiecień 1,8% r/r 0,9% r/r

Sprzedaż detaliczna

Hiszpania kwiecień

Aktualna: 1,8% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 0,9% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów, produktów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera on informacje m.in. o sprzedaży detalicznej żywności, napojów i produktów tytoniowych, odzieży, artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego i.in.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
10:00
Podaż pieniądza M3 kwiecień 4,9% r/r 5,2% r/r 5,3% r/r

Podaż pieniądza M3

Strefa Euro kwiecień

Aktualna: 4,9% r/r

Prognoza: 5,2% r/r

Poprzednia: 5,3% r/r

Podaż pieniądza to raport publikowany przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny) dostarczający informacji o całkowitej wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, traktowanego jako środek wymiany w Strefie Euro. Składają się na niego następujące agregaty: • M1 – suma gotówki w obiegu i depozytów overnight, • M2 – suma agregatu M1 i depozytów z terminem zapadalności do dwóch lat oraz depozytów z terminem wypowiedzenia do trzech miesięcy, • M3 – suma agregatu M2 i operacji z przyrzeczeniem odkupu, jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych z terminem do dwóch lat. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:00
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

wtorek 30.05.17

00:00
Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny

Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny

Chiny

01:30
Stopa bezrobocia kwiecień 2,8% 2,8% 2,8%

Stopa bezrobocia

Japonia kwiecień

Aktualna: 2,8%

Prognoza: 2,8%

Poprzednia: 2,8%

01:30
Wydatki gospodarstw domowych kwiecień -1,4% r/r -0,7% r/r -1,3% r/r

Wydatki gospodarstw domowych

Japonia kwiecień

Aktualna: -1,4% r/r

Prognoza: -0,7% r/r

Poprzednia: -1,3% r/r

01:50
Sprzedaż detaliczna kwiecień 3,2% r/r 2,3% r/r 2,1% r/r

Sprzedaż detaliczna

Japonia kwiecień

Aktualna: 3,2% r/r

Prognoza: 2,3% r/r

Poprzednia: 2,1% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej (włączając w to domy towarowe, sieci handlowe i supermarkety). Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:30
Nowe domy oddane do użytku kwiecień 3% m/m -13,4% m/m

Nowe domy oddane do użytku

Australia kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 3% m/m

Poprzednia: -13,4% m/m

Nowe domy oddane do użytku to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) dostarczający informacji o zmianie liczby i wartości lokali mieszkalnych oddanych do użytku. Dzieli lokale w zależności od sektora (publiczny/prywatny), terytorium, typu budynku. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 33 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
07:30
PKB s.a. - rew. I kw. 0,3% k/k 0,5% k/k

PKB s.a. - rew.

Francja I kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,3% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

08:00
Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. kwiecień 0,1% m/m 0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a.

Norwegia kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

08:00
Ceny importu kwiecień 6,3% r/r 6,1% r/r

Ceny importu

Niemcy kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 6,3% r/r

Poprzednia: 6,1% r/r

Ceny importu to wskaźnik stanowiący część raportu informującego o zmianie cen w handlu zagranicznym Niemiec, publikowanego przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o średniej zmianie cen wszystkich dóbr, które podlegają wymianie handlowej Niemiec z innymi krajami. Jest liczony głównie w oparciu o dane zbierane każdego miesiąca wśród reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw. Wskaźnik cen importu opiera się o dane zbierane wśród ok. 3 tys. firm. W przypadku niektórych towarów (np. zboża, metale szlachetne), podlegających handlowi na międzynarodowych giełdach towarowych, brane są również pod uwagę notowania publikowane w specjalistycznych czasopismach. Wskaźnik cen importu odzwierciedla średni poziom cen transakcyjnych wszystkich podobnych umów zwartych w danym miesiącu. Nie zawiera ceł, podatków, dotacji. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Wydatki konsumentów kwiecień 0,9% m/m -0,4% m/m

Wydatki konsumentów

Francja kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,9% m/m

Poprzednia: -0,4% m/m

08:45
Indeks zaufania gospodarstw domowych maj 101 100

Indeks zaufania gospodarstw domowych

Francja maj

Aktualna:

Prognoza: 101

Poprzednia: 100

09:00
Inflacja HICP - dane szacunkowe maj 2,0% r/r 2,6% r/r

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Hiszpania maj

Aktualna:

Prognoza: 2,0% r/r

Poprzednia: 2,6% r/r

09:00
Indeks instytutu KOF maj 106,2 106

Indeks instytutu KOF

Szwajcaria maj

Aktualna:

Prognoza: 106,2

Poprzednia: 106

Indeks Instytutu KOF to publikowany raz w miesiącu wskaźnik pokazujący możliwe wyniki szwajcarskiej gospodarki w okresie najbliższych sześciu miesięcy. Indeks ten składa się z 25 oddzielnych wskaźników (10 miesięcznych i 15 kwartalnych) pochodzących z różnych źródeł. Należą do nich dane z sektora bankowego, budowlanego, przemysłowego, dane dotyczące konsumpcji oraz eksportu do UE. W celu zapewnienia wysokiej jakości indeksowi dobór wskaźników składowych jest poddawany regularnym aktualizacjom. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach każdego miesiąca.
09:30
PKB s.a. I kw. 0,9% k/k 1,0% k/k

PKB s.a.

Szwecja I kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,9% k/k

Poprzednia: 1,0% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwecji publikuje Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.
09:30
PKB w.d.a. I kw. 3% r/r 2,3% r/r

PKB w.d.a.

Szwecja I kw.

Aktualna:

Prognoza: 3% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwecji publikuje Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji). Dane te są skorygowane o liczbę dni roboczych.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.
11:00
Indeks nastrojów w gospodarce maj 110 109,6

Indeks nastrojów w gospodarce

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: 110

Poprzednia: 109,6

Indeks nastrojów w gospodarce to jeden ze wskaźników publikowanych w ramach raportu o koniunkturze gospodarczej przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs). Opierają się one na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo. Indeks nastrojów w gospodarce to złożony miernik nastrojów dla całej gospodarki Strefy Euro. Składa się z 5 wskaźników zaufania, którym przypisane są konkretne wagi: • przemysł – 40%, • usługi – 30%, • konsumenci – 20%, • sektor budowlany – 5%, • sprzedaż detaliczna – 5%. Wysoki poziomu indeksu nastrojów w gospodarce wskazuje na zadawalający poziom zakupów, wydatków przedsiębiorstw oraz inwestycji. Prognozuje pozytywne perspektywy dla gospodarki. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów w usługach maj 14,2 14,2

Indeks nastrojów w usługach

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: 14,2

Poprzednia: 14,2

Indeks nastrojów w usługach stanowi miernik koniunktury w sektorze usług. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród usługodawców, którzy odpowiadają na pytania dotyczące ich bieżącej sytuacji i przewidywań odnośnie przyszłości. Ponieważ sektor usług stanowi ok. dwie trzecie całkowitego PKB Strefy Euro wysoki odczyt wskaźnika nastrojów w usługach może sugerować pozytywne tendencje także w zakresie produkcji i zatrudnienia. Odczyt ten publikowany jest każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów biznesu maj 1,11 1,09

Indeks nastrojów biznesu

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: 1,11

Poprzednia: 1,09

Indeks nastrojów biznesu to jeden ze wskaźników publikowanych w ramach raportu o koniunkturze gospodarczej przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs). Opierają się one na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo. Indeks nastrojów biznesu to miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą pięciu obszarów: produkcji w ostatnich miesiącach, zamówień, zamówień eksportowych, zapasów i oczekiwań dotyczących produkcji. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów producentów maj 3,1 2,6

Indeks nastrojów producentów

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: 3,1

Poprzednia: 2,6

Indeks nastrojów producentów stanowi miernik nastrojów w przemyśle Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród kadr kierowniczej sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą oczekiwań dotyczących produkcji, w szczególności ostatnich zleceń i nagromadzonych zapasów. Dane te publikowane są każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów konsumentów maj -3,3 -3,6

Indeks nastrojów konsumentów

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: -3,3

Poprzednia: -3,6

Indeks nastrojów konsumentów to miernik nastrojów wśród konsumentów Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli gospodarstw domowych. Pytania ankietowe dotyczą sytuacji finansowej, ogólnej sytuacji gospodarczej, oczekiwań wobec rynku pracy i oszczędności na najbliższe 12 miesięcy. Publikowany jest on każdego miesiąca.
14:00
Inflacja CPI - wst. maj -0,1% m/m 0,0% m/m

Inflacja CPI - wst.

Niemcy maj

Aktualna:

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

14:00
Inflacja HICP - wst. maj 1,5% r/r 2,0% r/r

Inflacja HICP - wst.

Niemcy maj

Aktualna:

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 2,0% r/r

14:00
Inflacja CPI - wst. maj 1,6% r/r 2,0% r/r

Inflacja CPI - wst.

Niemcy maj

Aktualna:

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 2,0% r/r

14:00
Inflacja HICP - wst. maj -0,1% m/m 0,0% m/m

Inflacja HICP - wst.

Niemcy maj

Aktualna:

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

14:30
Saldo rachunku bieżącego I kw. -11,9 mld CAD -10,7 mld CAD

Saldo rachunku bieżącego

Kanada I kw.

Aktualna:

Prognoza: -11,9 mld CAD

Poprzednia: -10,7 mld CAD

Saldo rachunku bieżącego to część publikowanego raz na kwartał przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) raportu dotyczącego różnic pomiędzy eksportem a importem kraju. Na saldo rachunku bieżącego składają się m.in. saldo wymiany towarów i usług z zagranicą, saldo dochodów oraz bieżące transfery. Saldo rachunku bieżącego może być dodatnie lub ujemne co pozwala określić czy dany kraj jest raczej pożyczkodawcą czy pożyczkobiorcą w stosunku do reszty świata. Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.
14:30
Inflacja IPPI kwiecień 5,1% r/r

Inflacja IPPI

Kanada kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 5,1% r/r

14:30
Dochody Amerykanów kwiecień 0,4% m/m 0,2% m/m

Dochody Amerykanów

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Dochody i wydatki Amerykanów to raport publikowany przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) obrazujący siłę nabywczą amerykańskiego konsumenta. Dochody Amerykanów odzwierciedlają procentową zmianę dochodów ze wszystkich źródeł w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
PCE core kwiecień 0,1% m/m -0,1% m/m

PCE core

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Wskaźnik przedstawiający średni wzrost cen krajowych dóbr konsumpcyjnych z wyłączeniem cen żywności i cen energii. Raport publikowany jest każdego miesiąca.
14:30
Wydatki Amerykanów kwiecień 0,4% m/m 0,0% m/m

Wydatki Amerykanów

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Dochody i wydatki Amerykanów to raport publikowany przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) obrazujący siłę nabywczą amerykańskiego konsumenta. Wydatki Amerykanów odzwierciedlają procentową zmianę wydatków konsumentów na dobra trwałe, nietrwałe i usługi, w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:00
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii marzec 5,7% r/r 5,9% r/r

Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii

USA marzec

Aktualna:

Prognoza: 5,7% r/r

Poprzednia: 5,9% r/r

Indeks cen domów S\u0026P/Case-Shiller to raport publikowany przez Standard \u0026 Poor\u0027s umożliwiający śledzenie zmian cen nieruchomości mieszkaniowych w USA. Metodologię tworzenia indeksu opracowali Karl E. Case oraz Robert Shiller. Polega ona na gromadzeniu danych o rzeczywistych cenach sprzedaży domów jednorodzinnych w poszczególnych rejonach USA. W chwili odsprzedaży domu, po miesiącach lub latach, nową cenę sprzedaży porównuje się ze starą ceną i tworzona jest tzw. „para sprzedaży”. Indeks powstaje z różnic wartości we wszystkich parach sprzedaży z danego regionu. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks zaufania konsumentów - Conference Board maj 119,9 120,3

Indeks zaufania konsumentów - Conference Board

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 119,9

Poprzednia: 120,3

Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board (organizację badawczą non profit, dostarczającą informacji na temat rynku) raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5 tys. gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, w ostatni wtorek miesiąca.
19:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

USA

środa 31.05.17

01:50
Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. kwiecień 3,5% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.

Japonia kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 3,5% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Japonii. Produkcja przemysłowa n.s.a. to dane nie wyrównane sezonowo. Raport zawiera dane miesięczne i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 30 i 45 dni po zakończeniu kwartału.
01:50
Produkcja przemysłowa s.a. - wst. kwiecień 4,3% m/m -1,9% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - wst.

Japonia kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 4,3% m/m

Poprzednia: -1,9% m/m

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Japonii. Produkcja przemysłowa s.a. to dane wyrównane sezonowo. Raport zawiera dane miesięczne i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 30 i 45 dni po zakończeniu kwartału.
03:00
Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP maj 51 51,2

Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP

Chiny maj

Aktualna:

Prognoza: 51

Poprzednia: 51,2

Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP to wskaźnik przygotowywany wspólnie przez CFP – China Federation of Logistics and Purchasing (Chińską Federację Logistyki i Zaopatrzenia) oraz NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Jego budowa jest analogiczna jak innych światowych wskaźników PMI. Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP powstaje od 2005 roku. Opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 700 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
08:00
Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień 0,2% m/m 0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna s.a.

Niemcy kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem przemysłu motoryzacyjnego. Dane pochodzą z comiesięcznych raportów dot. poziomu obrotów składanych przez ok. 27 tys. detalistów (z całej grupy ok. 378 tys.) do urzędów statystycznych poszczególnych landów oraz kolejnych 700 raportów składanych przez duże przedsiębiorstwa bezpośrednio do Federalnego Urzędu Statystycznego. Destatis na podstawie uzyskanych danych kalkuluje indeks sprzedaży detalicznej. Dane te są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Sprzedaż detaliczna n.s.a. kwiecień 2,2% r/r 2,3% r/r

Sprzedaż detaliczna n.s.a.

Niemcy kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem przemysłu motoryzacyjnego. Dane pochodzą z comiesięcznych raportów dot. poziomu obrotów składanych przez ok. 27 tys. detalistów (z całej grupy ok. 378 tys.) do urzędów statystycznych poszczególnych landów oraz kolejnych 700 raportów składanych przez duże przedsiębiorstwa bezpośrednio do Federalnego Urzędu Statystycznego. Destatis na podstawie uzyskanych danych kalkuluje indeks sprzedaży detalicznej. Dane te nie są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Inflacja HICP - wst. maj 0,1% m/m

Inflacja HICP - wst.

Francja maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,1% m/m

08:45
Inflacja HICP - wst. maj 1,1% r/r 1,4% r/r

Inflacja HICP - wst.

Francja maj

Aktualna:

Prognoza: 1,1% r/r

Poprzednia: 1,4% r/r

08:45
Inflacja PPI kwiecień 2,9% r/r

Inflacja PPI

Francja kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,9% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Inflacja PPI kwiecień -0,5% m/m

Inflacja PPI

Francja kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -0,5% m/m

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:00
Inflacja PPI kwiecień 4,2% r/r

Inflacja PPI

Węgry kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 4,2% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających na terenie Węgier, a sprzedających zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Powstaje na podstawie badań cen ok. 6 tys. produktów z 1,3 tys. firm. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT.Wskaźnik inflacji PPI powstaje jako średnia ważona dwóch wskaźników: wskaźnika cen uzyskiwanych przez producentów sprzedających w kraju oraz wskaźnika cen sprzedaży eksportowej.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąc
09:55
Stopa bezrobocia s.a. maj 5,7% 5,8%

Stopa bezrobocia s.a.

Niemcy maj

Aktualna:

Prognoza: 5,7%

Poprzednia: 5,8%

Stopa bezrobocia to raport powstający na podstawie danych zbieranych przez Bundesagentur für Arbeit (Federalny Urząd Pracy) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Niemiec. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 65 lat, pozostaje bez pracy lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin (obecnie mniej niż 15 godzin tygodniowo) i poszukuje pracy w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin tygodniowo, podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu. Osoba taka musi dodatkowo być zarejestrowana w odpowiednim urzędzie pracy, gotowa do podjęcia pracy i nie może mieć orzeczonej niezdolności do pracy. Dane te są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pod koniec raportowanego miesiąca.
10:00
PKB s.a. - fin. I kw. 4,1% r/r 2,9% r/r

PKB s.a. - fin.

Polska I kw.

Aktualna:

Prognoza: 4,1% r/r

Poprzednia: 2,9% r/r

10:00
PKB n.s.a. - fin. I kw. 4,0% r/r 2,5% r/r

PKB n.s.a. - fin.

Polska I kw.

Aktualna:

Prognoza: 4,0% r/r

Poprzednia: 2,5% r/r

10:00
PKB s.a. - fin. I kw. 1,0% k/k 1,7% k/k

PKB s.a. - fin.

Polska I kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,0% k/k

Poprzednia: 1,7% k/k

10:30
Podaż pieniądza M4 kwiecień 0,3% m/m

Podaż pieniądza M4

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,3% m/m

10:30
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny kwiecień 66 tys. 66,8 tys.

Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 66 tys.

Poprzednia: 66,8 tys.

11:00
Inflacja HICP - dane szacunkowe maj 1,5% r/r 1,9% r/r

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,9% r/r

11:00
Stopa bezrobocia kwiecień 9,4% 9,5%

Stopa bezrobocia

Strefa Euro kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 9,4%

Poprzednia: 9,5%

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obejmujący dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażone jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się o definicję zalecaną przez ILO (International Labour Organisation), uznającą za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Dane są sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Inflacja CPI - wst. maj 1,9% r/r

Inflacja CPI - wst.

Włochy maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 1,9% r/r

13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 4,4%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 4,4%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
14:00
PKB IV kw. 6,9% r/r 7% r/r

PKB

Indie IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 6,9% r/r

Poprzednia: 7% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki.
14:00
Inflacja CPI - wst. maj 2,1% r/r 2% r/r

Inflacja CPI - wst.

Polska maj

Aktualna:

Prognoza: 2,1% r/r

Poprzednia: 2% r/r

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli popularna inflacja konsumencka lub inflacja CPI, to podstawowa miara zmiany cen na terenie kraju. Dla Polski publikuje go Główny Urząd Statystyczny. Obliczany jest on w oparciu o badania cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym. W 2008 roku ich liczba sięgała 1800. Badanie przeprowadza się w 209 rejonach kraju. Poszczególnym towarom przypisywane są określone wagi opracowane na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych. GUS publikując te dane podaje obok zmiany cen całego koszyka dóbr konsumpcyjnych, również zmiany cen poszczególnych jego składowych (m.in. żywności, odzieży i obuwia, transportu, edukacji). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
PKB (annualizowany) I kw. 3,6% 2,6%

PKB (annualizowany)

Kanada I kw.

Aktualna:

Prognoza: 3,6%

Poprzednia: 2,6%

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady). PKB annualizowany przedstawia hipotetyczną zmianę PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał.
14:30
PKB I kw. 0,6% k/k

PKB

Kanada I kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,6% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady).
14:30
Miesięczny PKB marzec 0,2% m/m 0,0% m/m

Miesięczny PKB

Kanada marzec

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Miesięczny PKB publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:45
Indeks Chicago PMI maj 57 58,3

Indeks Chicago PMI

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 57

Poprzednia: 58,3

Indeks Chicago PMI (Chicago Purchasing Managers Index) przygotowywany jest przez Kingsbury International i Institute for Supply Management - Chicago. Obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie. Indeks ten powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów logistyki przedsiębiorstw ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Oceniają oni jak w ostatnim miesiącu kształtowała się produkcja, nowe zamówienia, niezrealizowane zamówienia, zatrudnienie, czas dostaw, zapasy i płacone ceny. Indeks Chicago PMI jest średnią ważoną ocen pierwszych pięciu czynników. Jego wartość jest korygowana o czynniki sezonowe. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji. W styczniu przeprowadzana jest sezonowa korekta wartości tego wskaźnika. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, zwykle w ostatni dzień roboczy raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks podpisanych umów kupna domów kwiecień 0,3% m/m -0,8% m/m

Indeks podpisanych umów kupna domów

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,8% m/m

Indeks podpisanych umów kupna domów to publikowany przez National Association of Realtors (Krajowe Stowarzyszenie Agentów Nieruchomości) raport dostarczający informacji o liczbie zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Umożliwia prognozowanie poziomu sprzedaży domów na rynku wtórnym, z uwagi na fakt, że podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 4-6 tygodni. Nie zawiera danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów. Podaje dane sezonowo wyrównane. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
20:00
Beżowa Księga maj

Beżowa Księga

USA maj

Beżowa Księga to publikowany osiem razy do roku raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej USA oraz prognoz odnośnie najbliższych decyzji FED. Beżowa Księga zastąpiła w roku 1983 Czerwoną Księgę. Od swej poprzedniczki Beżowa Księga różni się nie tylko kolorem okładek, lecz również tym, że jest dostępna publicznie, można znaleźć ją w Internecie. Aby powstała Beżowa Księga każdy z dwunastu banków Rezerwy Federalnej gromadzi informacje na temat bieżących warunków ekonomicznych w swoim okręgu. Informacje te pochodzą z samych banków a także od ekonomistów, ekspertów, menadżerów dużych firm i z innych źródeł. Zebrane informacje przekazywane są do banku centralnego FED, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Beżowej Księgi. Analiza w niej zawarta obejmuje podział na okręgi oraz na sektory: przemysł, górnictwo, rolnictwo, handel, usługi, finanse i bankowość, turystyka a także dotyczy wydatków konsumentów oraz sytuacji na rynku pracy. Beżowa Księga stanowi cześć przygotowań FOMC (Federal Open Market Committee) do spotkań i jest publikowana na dwa tygodnie przed każdym zaplanowanym spotkaniem.

czwartek 01.06.17

00:00
Dzień Dziecka - dzień wolny

Dzień Dziecka - dzień wolny

Rumunia

01:30
Indeks PMI dla przemysłu maj 59,2

Indeks PMI dla przemysłu

Australia maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 59,2

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Australii przygotowywany jest przez PricewaterhouseCoopers oraz Australian Industry Group ze wsparciem Markit Economics, dostawcy badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Australii. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. m.in.produkcji, nowych zamówień, dostaw, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.
02:10
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA

02:30
Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 52 52,7

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

Japonia maj

Aktualna:

Prognoza: 52

Poprzednia: 52,7

03:30
Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,3% m/m -0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna

Australia kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący szacunkowe dane o sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej, z podziałem wg branży oraz terytorium. Dane pochodzą z comiesięcznych ankiet przeprowadzanych wśród dużych detalistów oraz reprezentatywnej próby małych sprzedawców detalicznych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 33 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:45
Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 50,1 50,3

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

Chiny maj

Aktualna:

Prognoza: 50,1

Poprzednia: 50,3

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) Chin przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Chinach. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
07:00
Indeks PMI dla przemysłu maj 52,7 52,5

Indeks PMI dla przemysłu

Indie maj

Aktualna:

Prognoza: 52,7

Poprzednia: 52,5

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu w Indiach obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Indiach. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.
07:45
PKB n.s.a. I kw. 0,6% r/r

PKB n.s.a.

Szwajcaria I kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,6% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwajcarii publikuje Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych). PKB n.s.a. to dane sezonowo nie wyrównane. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego kwartału.
07:45
PKB s.a. I kw. 0,5% k/k 0,1% k/k

PKB s.a.

Szwajcaria I kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,5% k/k

Poprzednia: 0,1% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwajcarii publikuje Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych). PKB s.a. to dane sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego kwartału.
08:00
Indeks cen nieruchomości - Nationwide maj -0,1% m/m -0,4% m/m

Indeks cen nieruchomości - Nationwide

Wlk. Brytania maj

Aktualna:

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: -0,4% m/m

09:00
Bilans handlu zagranicznego - fin. marzec 956 mln EUR 881 mln EUR

Bilans handlu zagranicznego - fin.

Węgry marzec

Aktualna:

Prognoza: 956 mln EUR

Poprzednia: 881 mln EUR

09:00
Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC maj 72,1

Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC

Polska maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 72,1

09:00
Indeks PMI dla przemysłu maj 54,5 54,1

Indeks PMI dla przemysłu

Polska maj

Aktualna:

Prognoza: 54,5

Poprzednia: 54,1

Indeks PMI dla przemysłu (inaczej: Wskaźnik Menadżerów Logistyki polskiego sektora przemysłowego) jest przygotowywany firmę badawczą Markit Economics. Powstaje on w oparciu o miesięczną ankietę przeprowadzona wśród kadry kierowniczej ponad 300 polskich firm, w której oceniają oni zmiany zamówień, produkcji, zatrudnienia, prędkości dostaw oraz zapasów. Wskaźnik Menadżerów Logistyki jest wskaźnikiem sumarycznym, przedstawiającym kondycję sektora przemysłowego. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:00
Indeks PMI dla przemysłu maj 55,9

Indeks PMI dla przemysłu

Węgry maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 55,9

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Węgier przygotowywany jest przez Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (Węgierskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki, Zakupów i Zapasów) i obrazuje aktywność sektora przemysłowego na Węgrzech. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.
09:15
Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień 0,7% m/m

Sprzedaż detaliczna s.a.

Szwajcaria kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,7% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna s.a. to dane wyrównane sezonowo. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:15
Sprzedaż detaliczna w.d.a. kwiecień 2,4% r/r 2,1% r/r

Sprzedaż detaliczna w.d.a.

Szwajcaria kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 2,4% r/r

Poprzednia: 2,1% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Dane te są sezonowo wyrównane i skorygowane o liczbę dni roboczych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:15
Indeks PMI dla przemysłu maj 54,8 54,5

Indeks PMI dla przemysłu

Hiszpania maj

Aktualna:

Prognoza: 54,8

Poprzednia: 54,5

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Hiszpanii przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Hiszpanii. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.
09:30
Indeks PMI dla przemysłu maj 57,5

Indeks PMI dla przemysłu

Czechy maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 57,5

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Czech przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Czechach. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 250 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
09:30
Indeks PMI dla przemysłu maj 57,8 57,4

Indeks PMI dla przemysłu

Szwajcaria maj

Aktualna:

Prognoza: 57,8

Poprzednia: 57,4

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) Szwajcarii przygotowywany jest przez SVME (Association of Purchasing and Materials Management) oraz bank Credit Suisse i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Szwajcarii. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia SVME. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. produkcji, zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:45
Indeks PMI dla przemysłu maj 56,1 56,2

Indeks PMI dla przemysłu

Włochy maj

Aktualna:

Prognoza: 56,1

Poprzednia: 56,2

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu we Włoszech przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Włoszech. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce.Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia.Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego.Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.
09:50
Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 54 55,1

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

Francja maj

Aktualna:

Prognoza: 54

Poprzednia: 55,1

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
09:55
Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 59,4 58,2

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

Niemcy maj

Aktualna:

Prognoza: 59,4

Poprzednia: 58,2

10:00
PKB - fin. I kw. 0,2% k/k 0,2% k/k

PKB - fin.

Włochy I kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,2% k/k

Poprzednia: 0,2% k/k

10:00
PKB - fin. I kw. 0,8% r/r 1,1% r/r

PKB - fin.

Włochy I kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,8% r/r

Poprzednia: 1,1% r/r

10:00
Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 57 56,7

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

Strefa Euro maj

Aktualna:

Prognoza: 57

Poprzednia: 56,7

10:30
Indeks PMI dla przemysłu maj 56,5 57,3

Indeks PMI dla przemysłu

Wlk. Brytania maj

Aktualna:

Prognoza: 56,5

Poprzednia: 57,3

13:30
Raport Challengera maj 36,6 tys.

Raport Challengera

USA maj

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 36,6 tys.

Raport Challengera to raport o planowanej liczbie zwolnień w USA, w podziale na gałęzie przemysłu oraz regiony. Nie uwzględnia wypowiedzeń umów przez pracowników oraz przejść na emerytury. Publikowany przez Challenger, Gray \u0026 Christmast, firmę, zajmująca się outplacementem (m.in. doradztwem i poszukiwaniem zatrudnienia dla zwalnianych). Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 2 dni po zakończeniu miesiąca.
14:00
Protokół z posiedzenia RPP maj

Protokół z posiedzenia RPP

Polska maj

O wysokości stóp procentowych w Polsce decyduje Rada Polityki Pieniężnej (RPP), jeden z organów Narodowego Banku Polskiego. W skład Rady wchodzi 10 osób: Prezes NBP, 3 członków powoływanych przez Sejm, 3 przez Senat i 3 przez Prezydenta. Członkowie Rady powoływani są na okres 6 lat, bez możliwości odwołania w trakcie kadencji. Zgodnie z założeniami Konstytucji RP RPP ustala założenia polityki pieniężnej w taki sposób, aby nie dopuścić do wzrostu inflacji ponad pożądany poziom. Do jej zadań należy także ustalanie wysokości stóp procentowych banku centralnego. Protokół z posiedzenia RPP (inaczej: opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniach decyzyjnych) publikowany jest ok. 4-7 tygodni po posiedzeniu.
14:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell)

Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell)

USA

14:15
Raport ADP maj 185 tys. 177 tys.

Raport ADP

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 185 tys.

Poprzednia: 177 tys.

Raport ADP to raport przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w USA w poprzednim miesiącu, w sektorze prywatnym, poza rolnictwem. Publikowany jest przez Automatic Data Processing, Inc., firmę będącą światowym liderem w outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych. Raport powstaje w sposób zbliżony do oficjalnych statystyk Bureau of Labor Statistics i opiera się na danych uzyskanych od amerykańskich klientów ADP. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, dwa dni przed publikacją oficjalnych statystyk dotyczących amerykańskiego rynku pracy.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 239 tys. 234 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza: 239 tys.

Poprzednia: 234 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
15:45
Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 52,5 52,8

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 52,5

Poprzednia: 52,8

16:00
Wydatki na inwestycje budowlane kwiecień 0,5% m/m -0,2% m/m

Wydatki na inwestycje budowlane

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: -0,2% m/m

Wydatki na inwestycje budowlane to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) zawierający informacje o wartości wydatków poniesionych na inwestycje budowlane w danym miesiącu w sektorze prywatnym i publicznym. Wydatki budowlane zawierają m.in. takie pozycje jak przygotowanie terenu i infrastruktury pod nowe budowy, stawianie nowych budynków oraz konserwacje i naprawy istniejących. Nie zawierają zaś kosztów nabycia gruntów pod budowy. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks ISM dla przemysłu maj 54,5 54,8

Indeks ISM dla przemysłu

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 54,5

Poprzednia: 54,8

Indeks ISM dla przemysłu publikowany jest przez Institute for Supply Management i obrazuje on zmiany aktywności w tym sektorze amerykańskiej gospodarki. Wskaźnik ten jest jednym z najstarszych, a jego początki sięgają roku 1931. Powstaje on na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menadżerów ds. logistyki z kilkuset przedsiębiorstw produkcyjnych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tego poziomu obrazuje pogorszenie sytuacji w amerykańskim przemyśle.
17:00
Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,79 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -0,79 mln brk

17:00
Zmiana zapasów ropy tydzień -4,4 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -4,4 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
17:00
Zmiana zapasów destylatów tydzień -048 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -048 mln brk

piątek 02.06.17

07:00
Indeks zaufania konsumentów maj 43,6 43,2

Indeks zaufania konsumentów

Japonia maj

Aktualna:

Prognoza: 43,6

Poprzednia: 43,2

Indeks zaufania konsumentów to raport publikowany przez Cabinet Office (Kancelarię Premiera Japonii). Powstaje on na podstawie ankiety przeprowadzanej 15-tego dnia każdego miesiąca wśród ponad 6,7 tys. gospodarstw domowych. W ankiecie tej konsumenci oceniają swoją oraz ogólną sytuację ekonomiczną, dochody, zatrudnienie, planowane wydatki na dobra trwałe.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
PKB s.a. - rew. I kw. 2,9% r/r 1,9% r/r

PKB s.a. - rew.

Czechy I kw.

Aktualna:

Prognoza: 2,9% r/r

Poprzednia: 1,9% r/r

09:00
PKB s.a. - rew. I kw. 1,2% k/k 0,4% k/k

PKB s.a. - rew.

Czechy I kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,2% k/k

Poprzednia: 0,4% k/k

11:00
Inflacja PPI kwiecień 0,2% m/m -0,3% m/m

Inflacja PPI

Strefa Euro kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: -0,3% m/m

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług działających na terenie Strefy Euro. Wskaźnik ten odnosi się do ogólnej ważonej zmiany cen. Każdy z krajów ma przypisaną określoną wagę, przykładowo: Niemcy – 31,87%, Włochy – 21,18%, Francja – 18,97%, Austria – 1,88%, Malta – 0,03%. Wskaźnik inflacji PPI w Strefie Euro nie obejmuje budownictwa za względu na duże sezonowe wahania cen w tym sektorze. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Inflacja PPI kwiecień 4,5% r/r 3,9% r/r

Inflacja PPI

Strefa Euro kwiecień

Aktualna:

Prognoza: 4,5% r/r

Poprzednia: 3,9% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług działających na terenie Strefy Euro. Wskaźnik ten odnosi się do ogólnej ważonej zmiany cen. Każdy z krajów ma przypisaną określoną wagę, przykładowo: Niemcy – 31,87%, Włochy – 21,18%, Francja – 18,97%, Austria – 1,88%, Malta – 0,03%. Wskaźnik inflacji PPI w Strefie Euro nie obejmuje budownictwa za względu na duże sezonowe wahania cen w tym sektorze. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Import kwiecień 234,7 mld USD

Import

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 234,7 mld USD

Przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Przeciwieństwem importu jest eksport.
14:30
Eksport kwiecień 191 mld USD

Eksport

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 191 mld USD

Wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Eksport stanowi jedną z ważniejszych składowych popytu na towary w danym państwie. Przeciwieństwem eksportu jest import.
14:30
Bilans handlu zagranicznego kwiecień -46 mld USD -43,7 mld USD

Bilans handlu zagranicznego

USA kwiecień

Aktualna:

Prognoza: -46 mld USD

Poprzednia: -43,7 mld USD

Raport o handlu zagranicznym to raport publikowany przez Biuro Analiz Ekonomicznych USA dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Stanowi część rachunku obrotów bieżących. Powstaje na podstawie informacji dostarczanych przez amerykańskie urzędy celne. Zawiera dane dot. rządowych i pozarządowych transakcji, z wyłączeniem tych zawieranych pomiędzy USA i ich placówkami za granicą (takimi jak jednostki dyplomatyczne, wojskowe itp.). Bilans handlu zagranicznego to różnica między eksportem a importem kraju. Eksport wycenia się na podstawie ceny transakcji włączając w to cła, ubezpieczenia i inne opłaty związane z wywozem towarów i usług. Import wycenia się na podstawie ceny transakcji z wyłączeniem ceł, ubezpieczeń i innych opłat związanych z przywozem towarów i usług. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 40 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Płaca godzinowa maj 0,2% m/m 0,3% m/m

Płaca godzinowa

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Dane dotyczące stawki godzinowej dla pracowników dużych przedsiębiorstw stanowią część raportu z amerykańskiego rynku pracy.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w pierwszy piątek po zakończeniu miesiąca.
14:30
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym maj 185 tys. 211 tys.

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 185 tys.

Poprzednia: 211 tys.

Sytuacja na rynku pracy to obszerny raport publikowany przez Bureau of Labor Statistics obejmujący zagadnienia rynku pracy. Powstaje na podstawie dwóch niezależnych badań statystycznych czego skutkiem bywa brak ścisłej korelacji między danymi w krótkim okresie. Jedno z badań obejmuje ok. 60 tys. gospodarstw domowych i dostarcza informacji o sile roboczej, zatrudnieniu i bezrobociu. Drugie z nich obejmuje ok. 140 tys. firm i dostarcza informacji o zatrudnieniu, godzinach pracy i płacy w sektorze pozarolniczym. W przypadku obu badań dane zbierane są około połowy miesiąca, które obejmuje badanie i odnoszone są do całego miesiąca. Jedną ze składowych tego raportu jest zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym czyli ilość pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach i w instytucjach rządowych. Zawiera dane o pracownikach zatrudnionych zarówno na cały jak i na część etatu. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w pierwszy piątek po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym maj 179 tys. 194 tys.

Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 179 tys.

Poprzednia: 194 tys.

Sytuacja na rynku pracy to obszerny raport publikowany przez Bureau of Labor Statistics obejmujący zagadnienia rynku pracy. Powstaje na podstawie dwóch niezależnych badań statystycznych czego skutkiem bywa brak ścisłej korelacji między danymi w krótkim okresie. Jedno z badań obejmuje ok. 60 tys. gospodarstw domowych i dostarcza informacji o sile roboczej, zatrudnieniu i bezrobociu. Drugie z nich obejmuje ok. 140 tys. firm i dostarcza informacji o zatrudnieniu, godzinach pracy i płacy w sektorze pozarolniczym. W przypadku obu badań dane zbierane są około połowy miesiąca, które obejmuje badanie i odnoszone są do całego miesiąca. Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym to zmiana ilości pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach prywatnych.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w pierwszy piątek po zakończeniu miesiąca.
14:30
Stopa bezrobocia maj 4,4% 4,4%

Stopa bezrobocia

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 4,4%

Poprzednia: 4,4%

Sytuacja na rynku pracy to obszerny raport publikowany przez Bureau of Labor Statistics obejmujący zagadnienia rynku pracy. Powstaje na podstawie dwóch niezależnych badań statystycznych czego skutkiem bywa brak ścisłej korelacji między danymi w krótkim okresie. Jedno z badań obejmuje ok. 60 tys. gospodarstw domowych i dostarcza informacji o sile roboczej, zatrudnieniu i bezrobociu. Drugie z nich obejmuje ok. 140 tys. firm i dostarcza informacji o zatrudnieniu, godzinach pracy i płacy w sektorze pozarolniczym. W przypadku obu badań dane zbierane są około połowy miesiąca, które obejmuje badanie i odnoszone są do całego miesiąca. Jedną ze składowych tego raportu jest stopa bezrobocia czyli ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w pierwszy piątek po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Bilans handlu zagranicznego kwiecień -0,03 mld CAD -0,14 mld CAD

Bilans handlu zagranicznego

Kanada kwiecień

Aktualna:

Prognoza: -0,03 mld CAD

Poprzednia: -0,14 mld CAD

Raport o handlu zagranicznym publikowany jest przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) i dostarcza informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Stanowi część bilansu płatniczego. Powstaje na podstawie informacji dostarczanych przez kanadyjskie urzędy celne. Bilans handlu zagranicznego to różnica między eksportem a importem Kanady do wszystkich krajów świata. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 40 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.