Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 27.03.17

09:00
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC marzec 167,4 165,5

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC

Polska marzec

Aktualna: 167,4

Prognoza:

Poprzednia: 165,5

10:00
Indeks instytutu Ifo marzec 112,3 111 111

Indeks instytutu Ifo

Niemcy marzec

Aktualna: 112,3

Prognoza: 111

Poprzednia: 111

Indeks instytutu Ifo, a właściwie indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate) publikowany jest przez Institut für Wirtschaftsforschung (Instytut Badań nad Gospodarką) z siedzibą w Monachium. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Jego historia sięga roku 1991. Indeks Ifo powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Oceniają oni bieżącą koniunkturę oraz oczekiwaną jej zmianę w najbliższych sześciu miesiącach. Na podstawie tych ocen powstają dwa subindeksy, które odpowiednio obrazują bieżącą (Business Situation) i przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Stanowią one źródło do obliczeń indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo. Jego wartość jest skorygowana o wpływ czynników sezonowych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. trzeciego tygodnia raportowanego miesiąca.
10:00
Podaż pieniądza M3 luty 4,7% r/r 4,9% r/r 4,9% r/r

Podaż pieniądza M3

Strefa Euro luty

Aktualna: 4,7% r/r

Prognoza: 4,9% r/r

Poprzednia: 4,9% r/r

Podaż pieniądza to raport publikowany przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny) dostarczający informacji o całkowitej wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, traktowanego jako środek wymiany w Strefie Euro. Składają się na niego następujące agregaty: • M1 – suma gotówki w obiegu i depozytów overnight, • M2 – suma agregatu M1 i depozytów z terminem zapadalności do dwóch lat oraz depozytów z terminem wypowiedzenia do trzech miesięcy, • M3 – suma agregatu M2 i operacji z przyrzeczeniem odkupu, jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych z terminem do dwóch lat. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
19:15
Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

USA

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

wtorek 28.03.17

00:30
Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser)

Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser)

USA

14:00
Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,90% 0,90% 0,90%

Decyzja ws. stóp procentowych

Węgry marzec

Aktualna: 0,90%

Prognoza: 0,90%

Poprzednia: 0,90%

Decyzje w sprawie stóp procentowych podejmuje Rada monetarna, któr jest najwyższym organem decyzyjnym Narodowego Banku Węgier. Składa się z 7-9 członków nominowanych przez prezydenta Węgier na okres 6 lat, którzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu. Prezes NBW oraz wiceprezesi również są członkami Rady Monetarnej. Rada monetarna podejmuje decyzje raz w miesiącu.
14:30
Saldo obrotów towarowych luty -64,8 mld USD -66,6 mld USD -69,2 mld USD

Saldo obrotów towarowych

USA luty

Aktualna: -64,8 mld USD

Prognoza: -66,6 mld USD

Poprzednia: -69,2 mld USD

15:00
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii styczeń 5,7% r/r 5,6% r/r 5,6% r/r

Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii

USA styczeń

Aktualna: 5,7% r/r

Prognoza: 5,6% r/r

Poprzednia: 5,6% r/r

Indeks cen domów S\u0026P/Case-Shiller to raport publikowany przez Standard \u0026 Poor\u0027s umożliwiający śledzenie zmian cen nieruchomości mieszkaniowych w USA. Metodologię tworzenia indeksu opracowali Karl E. Case oraz Robert Shiller. Polega ona na gromadzeniu danych o rzeczywistych cenach sprzedaży domów jednorodzinnych w poszczególnych rejonach USA. W chwili odsprzedaży domu, po miesiącach lub latach, nową cenę sprzedaży porównuje się ze starą ceną i tworzona jest tzw. „para sprzedaży”. Indeks powstaje z różnic wartości we wszystkich parach sprzedaży z danego regionu. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks Fed z Richmond marzec 22 16 17

Indeks Fed z Richmond

USA marzec

Aktualna: 22

Prognoza: 16

Poprzednia: 17

Indeks Fed z Richmond to indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw. Uczestnicy mają za zadanie określić przewidywany kierunek zmian w ich przedsiębiorstwach w ciągu kolejnych 6 miesięcy oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące dostaw, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), zapasów, warunków zatrudnienia, cen. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje poprawę warunków gospodarczych. Spadek poniżej tego poziomu interpretowany jest jako ich pogorszenie. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowany jest w każdy czwarty czwartek miesiąca.
16:00
Indeks zaufania konsumentów - Conference Board marzec 125,6 114 114,8

Indeks zaufania konsumentów - Conference Board

USA marzec

Aktualna: 125,6

Prognoza: 114

Poprzednia: 114,8

Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board (organizację badawczą non profit, dostarczającą informacji na temat rynku) raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5 tys. gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, w ostatni wtorek miesiąca.
16:05
Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Kanada

17:30
Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Kanada

18:45
Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George)

Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George)

USA

środa 29.03.17

01:50
Sprzedaż detaliczna luty 0,1% r/r 0,5% r/r 1% r/r

Sprzedaż detaliczna

Japonia luty

Aktualna: 0,1% r/r

Prognoza: 0,5% r/r

Poprzednia: 1% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej (włączając w to domy towarowe, sieci handlowe i supermarkety). Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Ceny importu luty 7,4% r/r 7% r/r 6% r/r

Ceny importu

Niemcy luty

Aktualna: 7,4% r/r

Prognoza: 7% r/r

Poprzednia: 6% r/r

Ceny importu to wskaźnik stanowiący część raportu informującego o zmianie cen w handlu zagranicznym Niemiec, publikowanego przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o średniej zmianie cen wszystkich dóbr, które podlegają wymianie handlowej Niemiec z innymi krajami. Jest liczony głównie w oparciu o dane zbierane każdego miesiąca wśród reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw. Wskaźnik cen importu opiera się o dane zbierane wśród ok. 3 tys. firm. W przypadku niektórych towarów (np. zboża, metale szlachetne), podlegających handlowi na międzynarodowych giełdach towarowych, brane są również pod uwagę notowania publikowane w specjalistycznych czasopismach. Wskaźnik cen importu odzwierciedla średni poziom cen transakcyjnych wszystkich podobnych umów zwartych w danym miesiącu. Nie zawiera ceł, podatków, dotacji. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Indeks zaufania gospodarstw domowych marzec 100 100 100

Indeks zaufania gospodarstw domowych

Francja marzec

Aktualna: 100

Prognoza: 100

Poprzednia: 100

09:00
Stopa bezrobocia luty 4,4% 4,3%

Stopa bezrobocia

Węgry luty

Aktualna: 4,4%

Prognoza:

Poprzednia: 4,3%

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Węgier. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni.Raport publikowany jest raz w miesiącu, przy czym wskaźnik obliczany jest każdorazowo dla okresu trzymiesięcznego. Publikacja następuje ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego okresu.
10:30
Podaż pieniądza M4 luty -0,3% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m

Podaż pieniądza M4

Wlk. Brytania luty

Aktualna: -0,3% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,9% m/m

10:30
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny luty 68,3 tys. 69,9 tys. 69,9 tys.

Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny

Wlk. Brytania luty

Aktualna: 68,3 tys.

Prognoza: 69,9 tys.

Poprzednia: 69,9 tys.

13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,8% -2,7%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: -0,8%

Prognoza:

Poprzednia: -2,7%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
15:20
Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

USA

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
16:00
Indeks podpisanych umów kupna domów luty 5,5% m/m 2,4% m/m -2,8% m/m

Indeks podpisanych umów kupna domów

USA luty

Aktualna: 5,5% m/m

Prognoza: 2,4% m/m

Poprzednia: -2,8% m/m

Indeks podpisanych umów kupna domów to publikowany przez National Association of Realtors (Krajowe Stowarzyszenie Agentów Nieruchomości) raport dostarczający informacji o liczbie zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Umożliwia prognozowanie poziomu sprzedaży domów na rynku wtórnym, z uwagi na fakt, że podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 4-6 tygodni. Nie zawiera danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów. Podaje dane sezonowo wyrównane. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,75 mln brk -2,8 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: -3,75 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: -2,8 mln brk

16:30
Zmiana zapasów ropy tydzień 0,867 mln brk 1,2 mln brk 4,95 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: 0,867 mln brk

Prognoza: 1,2 mln brk

Poprzednia: 4,95 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
16:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,28 mln brk -1,9 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -4,28 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: -1,9 mln brk

17:30
Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)

Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)

USA

19:15
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA

czwartek 30.03.17

00:00
Decyzja CNB ws. stóp procentowych marzec 0,05% 0,05%

Decyzja CNB ws. stóp procentowych

Czechy marzec

Aktualna:

Prognoza: 0,05%

Poprzednia: 0,05%

08:00
Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. luty 1,4% m/m

Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a.

Norwegia luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 1,4% m/m

09:00
Inflacja HICP - dane szacunkowe marzec 2,7% r/r 3% r/r

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Hiszpania marzec

Aktualna:

Prognoza: 2,7% r/r

Poprzednia: 3% r/r

09:00
Indeks instytutu KOF marzec 106 107,2

Indeks instytutu KOF

Szwajcaria marzec

Aktualna:

Prognoza: 106

Poprzednia: 107,2

Indeks Instytutu KOF to publikowany raz w miesiącu wskaźnik pokazujący możliwe wyniki szwajcarskiej gospodarki w okresie najbliższych sześciu miesięcy. Indeks ten składa się z 25 oddzielnych wskaźników (10 miesięcznych i 15 kwartalnych) pochodzących z różnych źródeł. Należą do nich dane z sektora bankowego, budowlanego, przemysłowego, dane dotyczące konsumpcji oraz eksportu do UE. W celu zapewnienia wysokiej jakości indeksowi dobór wskaźników składowych jest poddawany regularnym aktualizacjom. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów w gospodarce marzec 108,3 108

Indeks nastrojów w gospodarce

Strefa Euro marzec

Aktualna:

Prognoza: 108,3

Poprzednia: 108

Indeks nastrojów w gospodarce to jeden ze wskaźników publikowanych w ramach raportu o koniunkturze gospodarczej przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs). Opierają się one na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo. Indeks nastrojów w gospodarce to złożony miernik nastrojów dla całej gospodarki Strefy Euro. Składa się z 5 wskaźników zaufania, którym przypisane są konkretne wagi: • przemysł – 40%, • usługi – 30%, • konsumenci – 20%, • sektor budowlany – 5%, • sprzedaż detaliczna – 5%. Wysoki poziomu indeksu nastrojów w gospodarce wskazuje na zadawalający poziom zakupów, wydatków przedsiębiorstw oraz inwestycji. Prognozuje pozytywne perspektywy dla gospodarki. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów w usługach marzec 13,9 13,8

Indeks nastrojów w usługach

Strefa Euro marzec

Aktualna:

Prognoza: 13,9

Poprzednia: 13,8

Indeks nastrojów w usługach stanowi miernik koniunktury w sektorze usług. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród usługodawców, którzy odpowiadają na pytania dotyczące ich bieżącej sytuacji i przewidywań odnośnie przyszłości. Ponieważ sektor usług stanowi ok. dwie trzecie całkowitego PKB Strefy Euro wysoki odczyt wskaźnika nastrojów w usługach może sugerować pozytywne tendencje także w zakresie produkcji i zatrudnienia. Odczyt ten publikowany jest każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów biznesu marzec 0,86 0,82

Indeks nastrojów biznesu

Strefa Euro marzec

Aktualna:

Prognoza: 0,86

Poprzednia: 0,82

Indeks nastrojów biznesu to jeden ze wskaźników publikowanych w ramach raportu o koniunkturze gospodarczej przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs). Opierają się one na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo. Indeks nastrojów biznesu to miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą pięciu obszarów: produkcji w ostatnich miesiącach, zamówień, zamówień eksportowych, zapasów i oczekiwań dotyczących produkcji. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów producentów marzec 1,4 1,3

Indeks nastrojów producentów

Strefa Euro marzec

Aktualna:

Prognoza: 1,4

Poprzednia: 1,3

Indeks nastrojów producentów stanowi miernik nastrojów w przemyśle Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród kadr kierowniczej sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą oczekiwań dotyczących produkcji, w szczególności ostatnich zleceń i nagromadzonych zapasów. Dane te publikowane są każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów konsumentów marzec -5 -6,2

Indeks nastrojów konsumentów

Strefa Euro marzec

Aktualna:

Prognoza: -5

Poprzednia: -6,2

Indeks nastrojów konsumentów to miernik nastrojów wśród konsumentów Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli gospodarstw domowych. Pytania ankietowe dotyczą sytuacji finansowej, ogólnej sytuacji gospodarczej, oczekiwań wobec rynku pracy i oszczędności na najbliższe 12 miesięcy. Publikowany jest on każdego miesiąca.
14:00
Inflacja CPI - wst. marzec 0,4% m/m 0,6% m/m

Inflacja CPI - wst.

Niemcy marzec

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,6% m/m

14:00
Inflacja HICP - wst. marzec 1,9% r/r 2,2% r/r

Inflacja HICP - wst.

Niemcy marzec

Aktualna:

Prognoza: 1,9% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

14:00
Inflacja CPI - wst. marzec 1,9% r/r 2,2% r/r

Inflacja CPI - wst.

Niemcy marzec

Aktualna:

Prognoza: 1,9% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

14:00
Inflacja HICP - wst. marzec 0,5% m/m 0,7% m/m

Inflacja HICP - wst.

Niemcy marzec

Aktualna:

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,7% m/m

14:30
Inflacja IPPI luty 2,3% r/r

Inflacja IPPI

Kanada luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,3% r/r

14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 248 tys. 258 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza: 248 tys.

Poprzednia: 258 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
14:30
PKB (annualizowany) - fin. IV kw. 2% 3,5%

PKB (annualizowany) - fin.

USA IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 2%

Poprzednia: 3,5%

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. PKB annualizowany to hipotetyczna zmiana PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał. Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy trzykrotnie: pierwsze i drugie przybliżenie oraz dane ostateczne. Jedną ze składowych raportu o PKB jest deflator PKB czyli wskaźnik pokazujący, jak duża część zmiany PKB w danym roku wynika ze zmiany poziomu cen. Wskaźnik publikowany jest raz na kwartał, pierwszy odczyt ok. 25 dni, drugi ok. 50 dni a odczyt finalny ok. 75 dni po zakończeniu raportowanego kwartału.
14:30
PCE core - fin. IV kw. 1,2% k/k 1,7% k/k

PCE core - fin.

USA IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,2% k/k

Poprzednia: 1,7% k/k

14:30
Deflator PKB - fin. IV kw. 2% k/k 1,4% k/k

Deflator PKB - fin.

USA IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 2% k/k

Poprzednia: 1,4% k/k

Deflator PKB stanowi jedną z miar inflacji w danym państwie i obrazuje, jaką część zmiany PKB stanowiły zmiany cen. Publikowany jest on przez amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych ostatniego dnia każdego kwartału i oblicza się go na podstawie danych ze wspomnianego okresu.
15:45
Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

USA

17:15
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA

piątek 31.03.17

01:30
Inflacja CPI luty 0,4% r/r

Inflacja CPI

Japonia luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,4% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp.
01:30
Inflacja bazowa CPI luty 0,2% r/r 0,1% r/r

Inflacja bazowa CPI

Japonia luty

Aktualna:

Prognoza: 0,2% r/r

Poprzednia: 0,1% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Inflacja bazowa CPI to inflacja liczona po wyłączeniu z koszyka świeżej żywności. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
01:30
Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio marzec -0,2% r/r -0,3% r/r

Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio

Japonia marzec

Aktualna:

Prognoza: -0,2% r/r

Poprzednia: -0,3% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio to wskaźnik obliczany dla rejonu Tokio, po wyłączeniu z pełnego koszyka świeżej żywności. Raport wstępny publikowany jest ok. 25. dnia raportowanego miesiąca.
01:30
Stopa bezrobocia luty 3% 3%

Stopa bezrobocia

Japonia luty

Aktualna:

Prognoza: 3%

Poprzednia: 3%

01:30
Wydatki gospodarstw domowych luty -1,7% r/r -1,2% r/r

Wydatki gospodarstw domowych

Japonia luty

Aktualna:

Prognoza: -1,7% r/r

Poprzednia: -1,2% r/r

01:50
Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. luty 3,7% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.

Japonia luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 3,7% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Japonii. Produkcja przemysłowa n.s.a. to dane nie wyrównane sezonowo. Raport zawiera dane miesięczne i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 30 i 45 dni po zakończeniu kwartału.
01:50
Produkcja przemysłowa s.a. - wst. luty 1,2% m/m -0,4% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - wst.

Japonia luty

Aktualna:

Prognoza: 1,2% m/m

Poprzednia: -0,4% m/m

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Japonii. Produkcja przemysłowa s.a. to dane wyrównane sezonowo. Raport zawiera dane miesięczne i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 30 i 45 dni po zakończeniu kwartału.
03:00
Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP marzec 51,6 51,6

Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP

Chiny marzec

Aktualna:

Prognoza: 51,6

Poprzednia: 51,6

Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP to wskaźnik przygotowywany wspólnie przez CFP – China Federation of Logistics and Purchasing (Chińską Federację Logistyki i Zaopatrzenia) oraz NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Jego budowa jest analogiczna jak innych światowych wskaźników PMI. Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP powstaje od 2005 roku. Opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 700 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
08:00
Sprzedaż detaliczna n.s.a. luty 0,3% r/r 2,3% r/r

Sprzedaż detaliczna n.s.a.

Niemcy luty

Aktualna:

Prognoza: 0,3% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem przemysłu motoryzacyjnego. Dane pochodzą z comiesięcznych raportów dot. poziomu obrotów składanych przez ok. 27 tys. detalistów (z całej grupy ok. 378 tys.) do urzędów statystycznych poszczególnych landów oraz kolejnych 700 raportów składanych przez duże przedsiębiorstwa bezpośrednio do Federalnego Urzędu Statystycznego. Destatis na podstawie uzyskanych danych kalkuluje indeks sprzedaży detalicznej. Dane te nie są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Sprzedaż detaliczna s.a. luty 0,7% m/m -0,8% m/m

Sprzedaż detaliczna s.a.

Niemcy luty

Aktualna:

Prognoza: 0,7% m/m

Poprzednia: -0,8% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem przemysłu motoryzacyjnego. Dane pochodzą z comiesięcznych raportów dot. poziomu obrotów składanych przez ok. 27 tys. detalistów (z całej grupy ok. 378 tys.) do urzędów statystycznych poszczególnych landów oraz kolejnych 700 raportów składanych przez duże przedsiębiorstwa bezpośrednio do Federalnego Urzędu Statystycznego. Destatis na podstawie uzyskanych danych kalkuluje indeks sprzedaży detalicznej. Dane te są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Indeks cen nieruchomości - Nationwide marzec 0,4% m/m 0,6% m/m

Indeks cen nieruchomości - Nationwide

Wlk. Brytania marzec

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,6% m/m

08:45
Inflacja HICP - wst. marzec 0,2% m/m

Inflacja HICP - wst.

Francja marzec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,2% m/m

08:45
Inflacja HICP - wst. marzec 1,4% r/r 1,4% r/r

Inflacja HICP - wst.

Francja marzec

Aktualna:

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,4% r/r

08:45
Inflacja PPI luty 3,8% r/r

Inflacja PPI

Francja luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 3,8% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Inflacja PPI luty 0,7% m/m

Inflacja PPI

Francja luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,7% m/m

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Wydatki konsumentów luty 0,1% m/m 0,6% m/m

Wydatki konsumentów

Francja luty

Aktualna:

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,6% m/m

09:00
Sprzedaż detaliczna luty 0,1% r/r

Sprzedaż detaliczna

Hiszpania luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,1% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów, produktów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera on informacje m.in. o sprzedaży detalicznej żywności, napojów i produktów tytoniowych, odzieży, artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego i.in.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Inflacja PPI luty 2,2% r/r

Inflacja PPI

Węgry luty

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,2% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających na terenie Węgier, a sprzedających zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Powstaje na podstawie badań cen ok. 6 tys. produktów z 1,3 tys. firm. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT.Wskaźnik inflacji PPI powstaje jako średnia ważona dwóch wskaźników: wskaźnika cen uzyskiwanych przez producentów sprzedających w kraju oraz wskaźnika cen sprzedaży eksportowej.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąc
09:00
PKB IV kw. -1,8% r/r

PKB

Turcja IV kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -1,8% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Raport o PKB w Turcji prezentowany jest przez Turkish Statistical Institute (TÜİK).
09:00
Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC marzec 72,9

Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC

Polska marzec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 72,9

09:00
PKB s.a. - fin. IV kw. 1,9% r/r 1,8% r/r

PKB s.a. - fin.

Czechy IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,9% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Czech publikuje Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB s.a. - fin. IV kw. 0,4% k/k 0,2% k/k

PKB s.a. - fin.

Czechy IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,4% k/k

Poprzednia: 0,2% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Czech publikuje Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:55
Stopa bezrobocia s.a. marzec 5,9% 5,9%

Stopa bezrobocia s.a.

Niemcy marzec

Aktualna:

Prognoza: 5,9%

Poprzednia: 5,9%

Stopa bezrobocia to raport powstający na podstawie danych zbieranych przez Bundesagentur für Arbeit (Federalny Urząd Pracy) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Niemiec. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 65 lat, pozostaje bez pracy lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin (obecnie mniej niż 15 godzin tygodniowo) i poszukuje pracy w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin tygodniowo, podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu. Osoba taka musi dodatkowo być zarejestrowana w odpowiednim urzędzie pracy, gotowa do podjęcia pracy i nie może mieć orzeczonej niezdolności do pracy. Dane te są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pod koniec raportowanego miesiąca.
10:30
PKB s.a. - fin. IV kw. 2% r/r 2% r/r

PKB s.a. - fin.

Wlk. Brytania IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 2% r/r

Poprzednia: 2% r/r

10:30
PKB s.a. - fin. IV kw. 0,7% k/k 0,6% k/k

PKB s.a. - fin.

Wlk. Brytania IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,7% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

10:30
Saldo rachunku bieżącego IV kw. -16 mld GBP -25,5 mld GBP

Saldo rachunku bieżącego

Wlk. Brytania IV kw.

Aktualna:

Prognoza: -16 mld GBP

Poprzednia: -25,5 mld GBP

11:00
Inflacja HICP - dane szacunkowe marzec 1,8% r/r 2% r/r

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Strefa Euro marzec

Aktualna:

Prognoza: 1,8% r/r

Poprzednia: 2% r/r

11:00
Inflacja CPI - wst. marzec 1,5% r/r 1,6% r/r

Inflacja CPI - wst.

Włochy marzec

Aktualna:

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

14:00
Saldo rachunku bieżącego - kwartalne IV kw. -2180 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego - kwartalne

Polska IV kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -2180 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata. Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. Saldo rachunku bieżącego obejmuje transakcje dotyczące rozliczeń za towary, usługi, dochody oraz przekazy transferów bieżących.
14:00
Inflacja CPI - wst. marzec 2,4% r/r 2,2% r/r

Inflacja CPI - wst.

Polska marzec

Aktualna:

Prognoza: 2,4% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli popularna inflacja konsumencka lub inflacja CPI, to podstawowa miara zmiany cen na terenie kraju. Dla Polski publikuje go Główny Urząd Statystyczny. Obliczany jest on w oparciu o badania cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym. W 2008 roku ich liczba sięgała 1800. Badanie przeprowadza się w 209 rejonach kraju. Poszczególnym towarom przypisywane są określone wagi opracowane na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych. GUS publikując te dane podaje obok zmiany cen całego koszyka dóbr konsumpcyjnych, również zmiany cen poszczególnych jego składowych (m.in. żywności, odzieży i obuwia, transportu, edukacji). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Miesięczny PKB styczeń 0,3% m/m 0,3% m/m

Miesięczny PKB

Kanada styczeń

Aktualna:

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Miesięczny PKB publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Dochody Amerykanów luty 0,4% m/m 0,4% m/m

Dochody Amerykanów

USA luty

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Dochody i wydatki Amerykanów to raport publikowany przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) obrazujący siłę nabywczą amerykańskiego konsumenta. Dochody Amerykanów odzwierciedlają procentową zmianę dochodów ze wszystkich źródeł w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
PCE core luty 0,2% m/m 0,3% m/m

PCE core

USA luty

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Wskaźnik przedstawiający średni wzrost cen krajowych dóbr konsumpcyjnych z wyłączeniem cen żywności i cen energii. Raport publikowany jest każdego miesiąca.
14:30
Wydatki Amerykanów luty 0,2% m/m 0,2% m/m

Wydatki Amerykanów

USA luty

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Dochody i wydatki Amerykanów to raport publikowany przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) obrazujący siłę nabywczą amerykańskiego konsumenta. Wydatki Amerykanów odzwierciedlają procentową zmianę wydatków konsumentów na dobra trwałe, nietrwałe i usługi, w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:45
Indeks Chicago PMI marzec 56,9 57,4

Indeks Chicago PMI

USA marzec

Aktualna:

Prognoza: 56,9

Poprzednia: 57,4

Indeks Chicago PMI (Chicago Purchasing Managers Index) przygotowywany jest przez Kingsbury International i Institute for Supply Management - Chicago. Obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie. Indeks ten powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów logistyki przedsiębiorstw ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Oceniają oni jak w ostatnim miesiącu kształtowała się produkcja, nowe zamówienia, niezrealizowane zamówienia, zatrudnienie, czas dostaw, zapasy i płacone ceny. Indeks Chicago PMI jest średnią ważoną ocen pierwszych pięciu czynników. Jego wartość jest korygowana o czynniki sezonowe. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji. W styczniu przeprowadzana jest sezonowa korekta wartości tego wskaźnika. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, zwykle w ostatni dzień roboczy raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. marzec 97,6 96,3

Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.

USA marzec

Aktualna:

Prognoza: 97,6

Poprzednia: 96,3

16:30
Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)

Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)

USA

sobota 01.04.17

03:45
Indeks PMI dla przemysłu - fin. marzec 51,7 51,7

Indeks PMI dla przemysłu - fin.

Chiny marzec

Aktualna:

Prognoza: 51,7

Poprzednia: 51,7

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) Chin przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Chinach. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.